Miljö

Vi tänker på miljön

Vårt företag tar ansvar för miljön och för att följa principerna för en hållbar utveckling. Den absoluta huvuddelen av energin vi använder kommer från bioenergi som produceras i närområdet, med andra ord mycket grönt och hållbart. Därutöver använder vi modern indunstningsteknik för hantering av processvattnet i vårt slutna system. Dessa åtgärder säkerställer att vi med marginal motsvarar de krävande utsläppsgränser som råder i Finland.

Vi använder endast biprodukter från den lokala skogsindustrin och säkerställer aktivt att endast råvara från lagligt skördad, och hållbart brukad skog inlevereras.

Som en följd av att vi använder enbart närproducerad och certifierad träråvara som dessutom är en biprodukt, är LION Boards förmodligen en av de mest miljövänliga och biologiskt nedbrytbara skivmaterialen som tillverkas. Detta, kombinerat med noll adderad formaldehyd, vårt M1 certifikat och det faktum att vår board lätt och säkert kan återanvändas och därefter återvinnas, gör att LION Boards är marknadens förstaval.

Global uppvärmning och begränsning av CO2-utsläpp

Huvuddelen (55-70%) av tillväxten av växthuseffekten och den globala uppvärmningen är beroende av koldioxidutvecklingen (CO2). Även enligt de mest försiktiga beräkningarna så ökar volymen med 0,5% per år, vilket innebär att CO2-innehållet i atmosfären är fördubblat år 2100.

Minst 60% av klimatförändringarna beror på CO2-utsläpp orsakade av människan. Den största källan till dessa utsläpp är användandet av fossila bränslen, som genererar cirka 6 miljarder ton kolemission varje år. Bara för att bibehålla CO2-innehållet på dagens nivå, skulle man behöva minska utsläppen med mer än 40%. Ungefär 85% av den energi vi använder i Världen produceras av fossila bränslen.

CO2-innehållet i atmosfären kan reduceras på två olika sätt; genom att minska utsläppen och/eller genom att avlägsna och lagra CO2. Trä som material är unikt, då det klarar båda dessa saker.

Användandet av trä minskar utsläppen betydande

  • Produktionen och vidareförädlingen av trä är väldigt energieffektiv, innebärande att det s k fotavtrycket av träprodukter är litet
  • Trä kan ofta användas i stället för stål, aluminium, betong eller plast, material som kräver mycket energi för framställningen
  • Varje kubikmeter trä som ersätter andra byggmaterial reducerar utsläppen av CO2 i atmosfären med 1,1 ton i genomsnitt
  • Trä har goda isoleringsegenskaper och är ett mycket energieffektivt byggmaterial. Trä är 15 gånger mer effektivt än betong, 400 gånger mer effektivt än stål och 1770 gånger mer effektivt än aluminimum.

Fossila bränslen kan ersättas med förnybar energi. När en träprodukt inte längre kan återanvändas eller återvinnas, kan den brännas och utgör då en energikälla. När trä brinner är inte utsläppen av CO2 större än vad samma trämängd har inlagrad och på det sättet är förbränningen av trä neutral.

Trä absorberar kol

Varje år släpps 7.9 miljarder ton kol ut i atmosfären. Naturliga kolabsorbenter fångar bara upp drygt hälften av detta, så utöver att minska utsläppen borde vi också försöka absorbera det kol som vi släpper ut. En träprodukt är naturens egen kolinlagring.

I naturen absorberas kol av olika saker. När dessa absorbenter – eller inlagringar – släpper ut CO2 i atmosfären på olika sätt, balanseras situationen av att det fångas upp av kolabsorbenter såsom biomassa, haven, sjöar och atmosfären. Detta kallas kolkretsloppet.

Av de 7,9 miljarder ton kol som släpps ut i atmosfären varje år, fångas endast circa 4,6 miljarder ton upp av dessa kolabsorbenter. Därför är det årliga tillskottet av CO2 hela 3,3 miljarder ton. Att neutralisera ett så stort överskott anses idag inte möjligt och därför måste vi hitta möjligheter att lagra kolet.

Trä absorberar kol

  • Skogens träd kan tillsammans absorbera stora kvantiteter av CO2 och kan också lagra det som just trä. Varje kubikmeter trä innehåller cirka 0,9 ton CO2
  • Välskötta skogar med god växtkraft är mer effektiva som kol-absorbenter än vad urskogar är.

En träprodukt är en kollagring

  • Kol som absorberats i odlade skogar bibehålls under lång tid i de träprodukter som framställs och hindras på så sätt från att släppas ut i atmosfären.
  • Den genomsnittliga livslängden för träbaserade produkter varierar från två månader för tidningar, till över 75 år för träbyggnationer.
  • Ju längre livslängd, desto större miljömässig vinst; livslängden för träet från den odlade skogen ökar, och mindre energi behövs för att producera ersättningsprodukter
  • I genomsnitt absorberar ett enfamiljshus byggt av trä en CO2-mängd som motsvarar tio års bilåkande för en familj eller tio semesterresor till ett varmare land.

Rent byggande

Trä är ett naturligt och hållbart byggmaterial. LION boardsTM tillverkade av rent sågspån kombinerar decennier av tradition inom Finländskt byggkunnande med respekt för naturliga material.

Trä är det idealiska byggmaterialet tack vare att det andas, tack vare dess styrka och isolerande egenskaper. Det är 100% förnybart och absorberar kol från luften, och är därmed också ekologiskt. Kolet lagras i träet i århundraden och utsläppen från produktionen är betydligt lägre än för t ex tegel och betong. Uttjänta träprodukter och nerrivna trähus kan användas till energiutvinning eller rentav återanvändas.

The LION boardsTM från Finnish Fibreboard är tillverkade av rent sågspån och flis, biprodukter från skogsidustrin. Vid tillverkningen av skivorna används mycket små mängder vax och bindemedel för att förbättra fukttålighet och styrka i skivorna. Speciellt för produktionen av Hardboard är att man utnyttjar träets egna, naturliga bindemedel, ligninet. Tack vare det mycket låga kemikalieinnehållet, kan skivorna tryggt och säkert användas även vid uppbyggnad och renovering av interiörer. Alla LION BoardsTM klarar M1-kraven för emissionsklassificeringen av byggmaterial.

Tack vare träets goda egenskaper och decennier av utvecklingsarbete, erbjuder LION BoardsTM ett ekologiskt och hållbart alternativ för byggnation och renovering. Finländsk kvalitet och kunnande, naturligt!

Trä som byggmaterial

Trä är till 100% förnybart. Tack vare dess egenskaper är trä det bästa möjliga byggmaterialet; isolerande, starkt, värmehållande, luftgenomsläppligt, hemtrevligt. Av den årliga tillväxten i skogen, används cirka 80% för industriellt eller privat bruk. Sedan tidigt 1970-tal, har den finländska skogstillväxten varit större än förbrukningen. Även på europeisk nivå är kolbalansen inom skogssektorn positiv, i den meningen att skogen växer mer än vad som förbrukas.

Trä är ett förnybart, ekologiskt hållbart och naturligt byggmaterial, som även erbjuder en rad fördelar i byggnadssammanhang. Trä isolerar och lagrar värme, och det är på samma gång starkt men ändå lätt att bearbeta. Trä är också miljövänligt; det förbrukar mycket mindre energi och naturtillgångar än betong och stål, och bidrar därmed till långt mindre utsläpp av växthusgaser. För byggaren erbjuder trä ett starkt material som är lätt att bearbeta, som är ekologiskt, estetiskt och ekonomiskt enastående om det används på rätt sätt. Att jobba med trä är belönande för den som satt sig in i hur materialet fungerar, och tar detta i beaktande vid planering och genomförande av bygget.

Träets goda egenskaper följer naturligtvis med till nästa stadie, träprodukten. Träprodukter bidrar till att mildra klimatförändringarna eftersom kolet som absorberas av träet kan vara lagrat i flera hundra år. Utsläppen som orsakas av framställandet av träprodukter är också klart lägre än motsvarigheten för andra byggmaterial. Vid rivningen av en byggnad kan de träbaserade resterna användas till energiframställning och på så sätt ersätta användandet av fossila bränslen i motsvarande grad. Sedan mer än 80 år har LION BoardsTM från Finnish Fibreboard producerats av rent sågspån och flis, och idag möter de kraven från modern byggindustri.

Menu