Ren energi

Ren energi

Trä är ren energi; även när den har blivit förädlad till en produkt, fortsätter den sitt liv genom recycling och slutligen en värmekälla.

För att spara naturresurser och minska energikostnader, är det viktigt att tänka i termer av energieffektivitet i alla sammanhang i livet, speciellt i byggsektorn – byggandet står för ungefär hälften av Världens naturresursförbrukning och ungefär 40% av avfallet. Som en förnybar naturresurs erbjuder trä en möjlighet att minska utsläppen och att spara icke-förnybara naturtillgångar.

Träets goda isoleringsegenskaper, hållbarhet och andningsegenskaper gör det idealiskt för byggande, och här har ju Finland mycket långa traditioner. Med hjälp av träprodukter är det lätt att bygga ett energieffektivt hus. Självklart är det viktigt att göra rätt både vid design och val av material; rätt lufttäthet, termisk isolering och vindtäthet är t ex viktiga kriterier för att uppnå högsta kvalitet vid byggandet av trähus.

LION BoardsTM har utvecklats genom decennierna för att möta kraven från modernt byggande när det gäller utsläpp och väderbeständighet, och de bidrar också till energieffektivt byggande. Energieffektivitet är en viktig beståndsdel i vår verksamhet; förutom energieffektiva produkter så är sparande och återvinning av energi viktigt både vid den dagliga driften och i utvecklingsarbetet.

Effektivt energiutnyttjande hos Finnish Fibreboard

Produktionen av träprodukter är energieffektiv. Finnish Fibreboard lägger stor vikt vid att säkerställa att energin som används i den egna processen utnyttjas så effektivt som möjligt.

Vid tillverkningen av träfiberprodukter hos Finnish Fibreboard, är vår målsättning att vara energieffektiva i alla led; råmaterial och energi används så effektivt som möjligt. Möjligheten att återvinna material, exempelvis användandet av produkternas energiinnehåll är också viktigt. Energieffektivitet står också högt på agendan både i den dagliga driften och vid processutvecklingen.

Finnish Fibreboard Ltd har ingått ett energieffektivitetsprogram tillsammans med övrig skogsindustri, innebärande att man förbinder sig till ständiga förbättringar av energiutnyttjandet samt främjandet av att använda förnybara energiresurser.

Med hjälp av externa konsulter har vår fabrik i Heinola genomfört energianalyser, och har också påbörjat genomförandet av de förslag som analysen mynnat ut i.

Vattenhantering i Finnish Fibreboards fabrik

Finnish Fibreboard lägger stor vikt vid miljöskydd genom att använda modern indunstningsteknologi.

Indunstningsanläggningen som installerades vid Heinolafabriken 2006 hanterar spillvattnet som genereras vid hardboardtillverkningen och överskottsmaterialet används som bränsle. På det sättet uppnås energi- och miljömässiga besparingar i boardproduktionen.

Det hårt torkade koncentratet som utgör resultatet av indunstningen har ett högt energivärde, då det innehåller en hög andel träfiber. På så sätt kan det användas i den direkt intilliggande energianläggningen. Tack vare den relativt nya reningsanläggningen har vår Heinolafabrik idag ett slutet processvattensystem.

Indunstningsanläggningens arbetsprincip

 1. Processvattnet förfiltreras, så att material av en viss storlek kan avskiljas före indunstning.
 2. Det filtrerade processvattnet pumpas till första steget i indunstningsanläggningen, som är baserad på MVR-teknologi (mechanical vapour recompression, dvs mekanisk ångkomprimering).
  1. Ångan som produceras i MVR-processen komprimeras av en fläkt.
  2. Den komprimerade ångan, vilken är varmare än spillvattnet som cirkulerar i processen matas därefter in i värmeväxlare där den kondenseras och värmen förflyttas tillbaka till varmvattnet som passerar på andra sidan värmeväxlaren, där en del av det förångas.
  3. Ångan som uppstått matas vidare in i fläkten. MVR-indunstaren arbetar alltså som en energieffektiv värmepump.
 3. Andelen torrt material i spillvattnet stiger i det första MVR-steget från 4% till cirka 35%. Det koncentrerade spillvattnet pumpas därefter till det andra steget i indunstningsanläggningen, som kallas TVR (thermal vapour recompression dvs termisk ångkomprimering).
  1. Vid TVR indunstaren pumpas det kvarvarande koncentratet in genom den rörformade värmeväxlaren, där det värms upp.
  2. Koncentratet rinner därefter in i en tank, under lägre tryck, där det koncentreras genom fri avdunstning (flash effect) till en torrhalt av cirka 45%.
Menu