Våra miljöcertifieringar

M1, klassificering av emissioner från byggmaterial

Tack vare sitt naturliga innehåll är LION TM trygga och säkra att arbeta med och att leva med, i hemmiljö och på jobbet. De motsvarar med marginal de mest krävande emissionsstandarderna för byggmaterial, M1.

Trä består av cellulosafiber som binds samman av sitt egna, starka bindemedel, lignin. Normalt består trä till 20-30% av lignin, som ger det dess typiska, gulaktiga färg och hårda struktur. Det är den stora mängden lignin som skiljer trä från gräsväxter.

Ligninet används på ett mycket effektivt sätt vid tillverkningen av LION BoardsTM, Tack vare det naturliga materialet, och det mycket låga innehållet av tillsatta material, klarar LION BoardsTM M1-klassificeringen; de är säkra, pålitliga och av hög kvalitet.

Tack vare sitt rena innehåll, kan LION BoardsTM tryggt användas inomhus. Ett gott inomhusklimat förutsätter att man tar hänsyn till frågor om kvaliteten på luft och ventilation redan från ritningsstadiet. Det slutgiltiga resultatet påverkas bl a av vilka material man valt att använda.

Utsläppsklassificeringen för byggmaterial ställer krav på material som används i normala inomhusmiljöer, i syfte att uppnå god kvalitet på inomhusluften. M1-märkningen är en indikation på låga utsläpp.

Vid klassificering delas byggmaterial in i tre klasser, varav M1 är den bästa. M1-märkning visar att produkten testats i ett oberoende laboratorium och att den, under standardiserade testförhållanden, klarat kraven för M1 under en fyraveckorsperiod. Vårt certifikat för detta finner du här

Från certifierade skogar (PEFC and FSC®)

De mest välkända och mest använda skogscertifieringssystemen är PEFC och FSC® (Forest Stewardship Council). Bägge dessa system främjar en god förvaltning av skogen i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv, men med vissa skillnader sinsemellan. Finland har cirka 16,5 miljoner hektar PEFC-certifierad skog och cirka 1,3 miljoner hektar FSC®certifierad skog.

Råmaterialet i LION BoardTM kommer primärt från PEFC-skog och kan kontrolleras hela vägen från skogen till dess att den blivit en färdig hardboardskiva.

Finnish Fibreboard Ltd har även tilldelats DNV GL  Chain of Custody certifikater PEFC no. DNVFI-PEFC-COC-000038 och FSC® nro. DNV-COC-001453, DNV-CW-001453.

PEFC är ett internationellt skogscertifieringssystem, som främjar ekologiskt, social och ekonomiskt hållbart skogsbruk över hela Världen. Det är en garanti för köpare och förbrukare av trä och papper, att råmaterialet kommer från hållbart skogsbruk.

Finnish Fibreboard Ltd. förbinder sig att följa alla krav i enlighet med PEFC och FSC®. I enlighet med den ansvarsfulla inköpspolicyn förbinder sig företaget till följande principer:

 • Skydd av ekologiskt viktiga skogsområden
 • Bevarandet av den biologiska mångfalden
 • Förbjudande av genetisk modifierad vegetation i skogsbruket
 • Respekt för arbetsrätten
 • Visa hänsyn gentemot lokal arbetskraft
 • Samarbete med lokalbefolkning och intresseorganisationer
 • Respekt för hävdvunnen rätt till landområden och lokala brukarvanor

Finnish Fibreboard Ltd. ska inte medvetet vara involverad, direkt eller indirekt, i någon av följande oacceptabla aktiviteter:

 • Illegal avverkning eller handel med illegalt avverkad skog eller träprodukter
 • Brott mot mänskliga rättigheter, eller traditionella rättigheter vid skogsbruk
 • Förstörelse av ytor med högt bevarandevärde i samband med skogsbruk
 • Betydande omvandling av skogsmark till plantagemark eller annan icke-skoglig verksamhet

WWF Scorecard

Se Finnish Fibreboard (UK) Ltd’s värdering för hållbart timmer och timmerprodukter i WWF-UK Timber Scorecard 2017 här

WWF-UK genomförde nyligen en skogskampanj och har ett pågående program för att öka kännedomen om vikten av ett ansvarsfullt skogsbruk. För att bedöma huruvida man i Storbritannien kan se förbättringar i säkerställandet av timmer och trämaterial från ansvarsfullt skogsbruk, behövde WWF mäta vilka framsteg köparna gjort när det gäller att köpa från hållbart skogsbruk. WWF menar att transparens i sådana frågor är en väsentlig funktion hos ett ansvarsfullt företag, och har därför delat ut poäng till företag som offentliggör sådan information

Läs här för att ta reda på mer om WWF

FSC® Chain of Custody

PEFC CERTIFICATE

PEFC GROUP C CONFIRMATION

M1 CERTIFICATE

Menu